Return Policy

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. neponúka žiadne zaručené dodacie lehoty. Všetky dodacie lehoty sú len informatívne a môžu sa zmeniť a predĺžiť z dôvodu na strane kuriérov alebo z vonkajších príčin.

V prípade neskorého dodania spoločnosť SKANLINE s.r.o. alebo poskytovateľ kuriérskych služieb nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody či ujmy, a nie je povinný splniť akékoľvek povinnosti alebo uhradiť akékoľvek náklady vyplývajúce z omeškania.

V prípade akejkoľvek reklamácie je odosielateľ povinný prepravcovi oznámiť reklamáciu zásielky a poskytnúť mu všetky potrebné dokumenty k reklamácii, a to najneskôr do 24 hodín od dátumu prevzatia zásielky. Všetky prepravované balíky sú poistené do výšky 200,- €, 1 paletové miesto do výšky 1 500 € a celé vozidlo až do výšky 20 000 €.

Odškodné je vyplácané v súlade so skutočnými nákladmi na opravu/výmenu.

Poistenie je platné iba v prípade, keď boli všetky položky riadne zabalené. Správne balenie nesmie byť poškodené. Prepravované predmety musia byť zabalené v pevných kartónových krabiciach alebo vo vystužených kufroch, ktoré musia byť riadne uzatvorené. Cenné alebo krehké predmety musia byť zabelené v ochrannej fólii a bezpečne uložené v krabiciach.

Pre začatie reklamačného konania je potrebné, aby zákazník (súkromná osoba) predložil doklad o nadobudnutí prepravovanej veci (faktúra alebo pokladničný blok), na ktorú si bude uplatňovať reklamáciu. Ak zákazník tento doklad nepredloží, nárok na kompenzáciu stratenej, poškodenej alebo znehodnotenej zásielky zaniká. Pri právnických osobách je potrebná faktúra alebo dodací list od predmetnej zásielky.

Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu zásielky

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. využíva on-line objednávkový systém prepravy prostredníctvom domény Movingservice.sk a spoločnosť ako taká nebude zodpovedná za stratu alebo poškodenie zásielky a jej obsahu v prípade, ak bude zásielku preberať náš poskytovateľ prepravno-špedičných služieb. V prípade, ak prevzatie zásielok bude realizované vozidlami našej spoločnosti, spoločnosť SKANLINE s.r.o. prevezme plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu. SKANLINE s.r.o. spolupracuje len s vysokokvalitnými poskytovateľmi kuriérskych služieb, a preto k poškodeniu či strate dochádza veľmi zriedkavo.

Poskytovateľ kuriérskych služieb je zodpovedný za prevzatie, prepravu a doručenie všetkých zásielok objednaných prostredníctvom spoločnosti SKANLINE s.r.o. nasledovne:

 • všetky objednávky zahŕňajú aj poistenie, ktoré je už zahrnuté v základnej cene prepravy;
 • ak zásielka obsahuje položky s vyššou hodnotou, odosielateľ je povinný si zabezpečiť dodatočné poistenie. Ak máte záujem o pripoistenie zásielky, radi Vám pomôžeme. Stačí, ak sa po zadaní objednávky obrátite na náš helpdesk a kontaktujete nás. Doplnkové pripoistenie musí byť zabezpečené do 1 dňa pred dátumom odovzdania zásielky. Je účtované v súlade s cenníkom príslušného kuriéra;
 • aby sa predišlo poškodeniu, musíte vziať do úvahy, že aj napriek opatrnosti zo strany poskytovateľov kuriérskych služieb môžu byť zásielky nakladané, triedené a vykladané elektronicky, a preto musia byť riadne zabalené. Zásielka musí byť zabalená takým spôsobom, aby nedošlo k jej poškodeniu v prípade pádu z výšky jedného metra;
 • každá zásielka musí byť riadne zabalená. Za vhodné balenie sa považuje nepoškodený kartón zodpovedajúcej tvrdosti v závislosti od obsahu zásielky, škatuľa zabalená v ochrannej plastovej fólii, prípadne vo vystužených cestovných kufroch, ktoré musia byť riadne uzatvorené;
 • od odovzdania zásielky po miesto jej doručenia bude Vaša zásielka pod dohľadom kuriéra.

Poistenie, zodpovednosť a poistné krytie

Pre prípad poškodenia alebo straty sú všetky položky poistené do výšky 200,- €, 1 paletové miesto do výšky 1 500 € a celé vozidlo až do výšky 20 000 €.

Odškodné je vyplácané v súlade so skutočnými nákladmi na opravu/výmenu.

Poistenie je platné iba v prípade, keď boli všetky položky riadne zabalené. Správne balenie nesmie byť poškodené. Prepravované predmety musia byť zabalené v pevných kartónových krabiciach alebo vo vystužených kufroch, ktoré musia byť riadne uzatvorené. Cenné alebo krehké predmety musia byť zabelené v ochrannej fólii a bezpečne uložené v krabiciach.

V prípade poškodenia či straty okamžite informujte kuriéra (priamo na mieste doručenia) alebo kontaktujete nás, a to najneskôr do 24 hodín po prijatí svojej zásielky. Po obdržaní všetkých potrebných informácií a dokumentov pristúpime k reklamačnému konaniu a budeme ho viesť bezplatne vo Vašom mene.

Na žiadosť zákazníka spoločnosť SKANLINE s.r.o. postúpi všetky nároky a práva vyplývajúce z transakcií uskutočnených vo vlastnom mene na účet zákazníka, vrátane uplatnenia nárokov na základe zodpovednosti vybraného poskytovateľa kuriérskych služieb za nerealizovanie alebo nesprávne realizovanie kuriérskej služby.

V prípade straty spoločnosť SKANLINE s.r.o. pomôže zákazníkovi pri uplatňovaní nárokov voči poskytovateľovi kuriérskych služieb.

Škody spôsobené terorizmom, prírodnými katastrofami a prepravou zakázaných predmetov nemôžu byť predmetom poistného krytia.

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody, straty, zmeškané alebo oneskorené prevzatie, neuskutočnené alebo neskoré doručenie alebo za akékoľvek iné škody alebo náklady, ktoré vyplývajú zo služieb objednaných prostredníctvom objednávkového systému spoločnosti SKANLINE s.r.o., ani za náklady a škody, ktoré sú následne spojené s týmito službami.

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty zisku v dôsledku udalostí popísaných v predchádzajúcom odseku.

Postup v prípade poškodenia alebo straty

S cieľom zahájiť konanie s kuriérom v dôsledku vzniknutej straty alebo poškodenia zásielky spoločnosť SKANLINE s.r.o. musí získať informácie uvedené v tomto bode.

Ak zásielka nie je dodaná do 5 dní od jej plánovaného dátumu dodania, zákazník nás musí o tom písomne alebo telefonicky informovať.

Oznámenie uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch musí byť doložené:

 • zoznamom obsahu zásielky a jej hodnotou
 • vonkajším opisom zásielky
 • informáciami o spôsobe balenia
 • potvrdením o odovzdaní zásielky
 • dokladom o nadobudnutí daného tovaru

V prípade doručenia poškodenej zásielky zákazník nemusí bezpodmienečne prevziať zásielku a musí spísať spolu s kuriérom správu, ktorá bude obsahovať fotografie a podrobný opis jej poškodenia. Zápis musí byť

podpísaný kuriérom aj zákazníkom. Okrem toho musí zákazník informovať spoločnosť SKANLINE s.r.o. písomne do 24 hodín od prijatia poškodenej zásielky. Oznámenie musí byť sprevádzané:

 • zápisom
 • jasne viditeľnými fotografiami poškodenia zásielky
 • hodnotou poškodených vecí
 • adresou, na ktorej kuriér môže skontrolovať a, ak je to potrebné, vyzdvihnúť poškodené položky
 • potvrdením o odovzdaní zásielky

V prípade, že zákazník neinformuje spoločnosť SKANLINE s.r.o. a nepredloží všetky požadované dokumenty, má sa za to, že oznámenie nebolo odoslané.

V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný ponechať si zásielku na vlastné náklady v stave, v akom bola doručená až do ukončenia konania.

Po prijatí všetkých potrebných podkladov spoločnosť SKANLINE s.r.o. zašle poskytovateľovi kuriérskych služieb žiadosť o vymáhanie poistného plnenia v prospech zákazníka.

Zakázané predmety

Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník súhlasí so zoznamom zakázaných predmetov a vyhlasuje, že nebude posielať žiadne položky, ktoré sú uvedené na tomto zozname, ani položky, ktoré sú zakázané podľa všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa kuriérskych služieb alebo zákonov krajiny, v ktorej má byť odovzdanie alebo doručenie uskutočnené.

Zákazník sa zaväzuje, že nebude posielať tovar, ktorý bol odcudzený, ani tovar, ktorý nie je vo voľnom obehu na základe platných právnych predpisov Európskej únie.

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. zakazuje prepravu šperkov, zlata, starožitností, obrazov, ľudských pozostatkov, ľudských orgánov, zvierat, skla a porcelánu. Ak zákazník aj tak odošle nejaký zo zakázaných predmetov, potom bude zodpovedný za všetky škody a výdavky vzniknuté v tomto ohľade.

Medzi zakázané predmety patria tiež všetky nebezpečné látky a látky, ktoré si vyžadujú špeciálne povolenia na prepravu, osobitné zaobchádzanie alebo špecifickú dokumentáciu.

Niektoré príklady zakázaných položiek:

 • zvieratá a živočíšne produkty
 • zbrane a munícia
 • nebezpečné látky a predmety
 • kvety a ostatné rastliny
 • ľudské pozostatky a pohrebné urny
 • nelegálne položky
 • lekárske vzorky
 • položky, ktoré vyžadujú prostredie s regulovanou teplotou
 • pornografia
 • lieky na predpis a iné liečivá
 • tabak
 • potraviny
 • položky vysokej hodnoty
 • položky sentimentálnej hodnoty

PLATNÉ PRÁVO

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. pôsobí ako zmocnenec: potvrdením objednávky zákazník oprávňuje spoločnosť SKANLINE s.r.o. k uzavretiu dohody vlastným menom a na účet zákazníka (klienta) s poskytovateľom kuriérskych služieb (kuriérom), ktorý spĺňa podmienky pre uskutočnenie služieb.

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. ručí len za výber poskytovateľa kuriérskych služieb (kuriéra) ak zásielku sama neprepraví.