Prepravné podmienky

1. Všeobecné

 • Balík/vec/batožina/kufor/zásielka: zásielka, vrátane jej obsahu.
 • Poskytovateľ kuriérskych služieb: partner(-i) vykonávajúci prepravu zásielok v rámci svojej činnosti, ktorý(-í) je/sú v skutočnosti prevádzkovateľom(-mi) dopravy.
 • Zakázané položky: položky, ktorých prenos je zakázaný týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, platnými právnymi nariadeniami a dopravnými predpismi.
 • SKANLINE s.r.o, Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves Slovensko
 • Pracovný deň: každý deň okrem soboty, nedele, sviatkov či iných nepracovných dní v danej krajine, v ktorej je zásielka prevzatá, prepravená alebo doručená.
 • Hmotnosť: skutočná hmotnosť balenia vyjadrená v kilogramoch.
 • Vy/zákazník: osoba alebo osoby, ktorá(-é) si objednala(-i) kuriérsku službu

2. Spoločnosť SKANLINE s.r.o.

SKANLINE s.r.o. je spoločnosť, ktorá spravuje online rezervačný systém www.movingservice.eu

Odoslaním svojej objednávky zákazník oprávňuje spoločnosť SKANLINE s.r.o. k uzavretiu zmluvy o preprave s poskytovateľom kuriérskych služieb, ktorá spĺňa podmienky na uskutočnenie služby v mene poskytovateľa ako aj zákazníka. Spoločnosť SKANLINE s.r.o. nevykonáva prepravu zásielok a je výlučne zodpovedná len za výber poskytovateľa kuriérskych služieb a nie za plnenie záväzkov z jeho strany. Poskytovateľ kuriérskych služieb, ktorého vybrala spoločnosť SKANLINE s.r.o., vykoná prevzatie, prepravu a doručenie zásielky, zariadi organizáciu prepravy a je zodpovedný za realizáciu prepravy.

Na žiadosť zákazníka spoločnosť SKANLINE s.r.o. postúpi všetky nároky a práva vyplývajúce z transakcií uskutočnených vo vlastnom mene na účet zákazníka, vrátane uplatnenia nárokov na základe zodpovednosti vybraného poskytovateľa kuriérskych služieb za nerealizovanie alebo nesprávne realizovanie kuriérskej služby. Zákazník je povinný si uplatniť alebo vymáhať nároky a práva od poskytovateľa kuriérskej služby.

Všetky dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku dodatočných požiadaviek zákazníka voči vybranému poskytovateľovi kuriérskych služieb hradí zákazník.

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, výslovne súhlasí s tým, že stráca právo zrušiť dohodu so spoločnosťou SKANLINE s.r.o. do 30 dní od zadania objednávky, a to v deň, keď bola dohoda plne realizovaná – v prípade, ak zákazník využije svoje právo ešte pred uplynutím tejto lehoty. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, výslovne súhlasí s tým, že potvrdenie o uzatvorenej Dohode s údajmi uvedenými v článku 43b/1 Zákona o ochrane spotrebiteľov alebo o Dohode s týmito údajmi budú poskytnuté prostredníctvom emailu.

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. neprijíma objednávky od neautorizovaných predajcov a vyhradzuje si právo zrušiť všetky objednávky, ktoré boli zadané neautorizovanými predajcami.

Spoločnosť SKANLINE s.r.o.uplatňuje postupy autorizácie jednotlivých predajcov v súlade s vnútornými zásadami a postupmi. Každý predajca môže vyžadovať začatie konania na základe písomnej žiadosti.


3. Dodacia lehota

Všetky uvedené dodacie lehoty sú približné, predpokladané dodacie lehoty a nie sú garantované. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok si je zákazník vedomý toho, že rôzne vonkajšie okolnosti môžu spôsobiť oneskorenie prevzatia alebo doručenia zásielky.

V prípade konania colných režimov v jednotlivých krajinách spoločnosť SKANLINE s.r.o. uplatní všetko úsilie, aby zistila včasné doručenie zásielky. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník súhlasí s tým, že zásielka nemusí byť doručená včas v dôsledku colných a iných administratívnych postupov.

Všetky dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku colných alebo iných postupov znáša zákazník.

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. nie je povinná zaplatiť náhradu zákazníkovi za škody spôsobené v dôsledku okolností uvedených v tretej časti týchto Všeobecných obchodných podmienok, ani nie je povinná akékoľvek náklady vymáhať.


4. Obmedzenia týkajúce sa hmotnosti a veľkosti zásielky

4. 1 Rozsah obmedzení

Zásielka, ktorej preprava je vyhradená prostredníctvom služby spoločnosti SKANLINE s.r.o., musí byť zaslaná v jednom kuse.

Ak by ste chceli poslať viac položiek, musíte pri rezervovaní prepravy zvoliť väčší počet zásielok.

Pri objednaní celej dodávky máte k dispozícii nasledovný štandardný rozmer dodávky:

 • Maximálna výška: 198 cm
 • Maximálna šírka: 187 cm
 • Maximálna dĺžka: 410 cm
 • Maximálna váha: 1350kg

Paletové zásielky by mali mať nasledujúce rozmery:

 • Maximálna výška: 185 cm
 • Maximálna šírka: 120 cm
 • Maximálna dĺžka: 82 cm
 • Maximálna váha: 250kg
 • Súčet dĺžky + 2 x šírky + 2 x výšky nesmie byť väčší ako 300 cm
 • Dĺžkový údaj predstavuje najdlhšiu stranu

Ak sa zistí, že zásielka je nadrozmerná, každý poskytovateľ kuriérskych služieb si vyhradzuje právo odmietnuť túto zásielku alebo jej prepravu a uplatniť si prirážku podľa všeobecného cenníka poskytovateľa kuriérskych služieb, ktorú bude v konečnom dôsledku znášať zákazník.


4.2. Obmedzenie hmotnosti zásielky

Každá jednotlivá zásielka musí spadať do medzí hmotnosti v súlade s výberom v čase rezervácie služby.

Ak sa zistí, že zásielka má nadmernú hmotnosť, zákazník prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí s tým, že spoločnosť SKANLINE s.r.o.:

 • odpíše z Vašej debetnej/kreditnej karty ,s ktorou zákazník uskutočnil nákup, akýkoľvek príplatok podľa platného cenníka,
 • ak zásielka prekročí maximálnu hmotnosť, potom ju môže poskytovateľ kuriérskych služieb odmietnuť alebo účtovať penále za nadmernú hmotnosť vo výške, ktorú platcovi kreditnou kartou účtuje spoločnosť SKANLINE s.r.o

Ak nie je spoločnosť SKANLINE s.r.o schopná automaticky odpísať sumu z Vašej karty, potom Vás bude informovať písomne a túto sumu budete musieť zaplatiť spoločnosti SKANLINE s.r.o. do 7 dní.

Opomenutie vykonať platbu môže mať za následok vznik dodatočných nákladov spojených s vymáhaním, ktoré v konečnom dôsledku bude znášať zákazník.


5. Potvrdenie a zrušenie

Po zadaní svojej objednávky budete mať k dispozícii jej číslo, ktoré potvrdzuje, že Vaša objednávka bola prijatá na spracovanie.

V pracovný deň pred plánovaným dátumom prevzatia dostanete správu s potvrdením, ktorá bude uvádzať, že sme objednali poskytovateľa kuriérskej služby v našom vlastnom mene a na Váš účet na realizovanie kuriérskych služieb.

Objednávka nemusí byť vo veľmi zriedkavých prípadoch potvrdená (napr. lokalita nie je prístupná, termín spadá na štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja,…).

Kým nedostanete upozornenie o tom, že sme objednali kuriérsku službu pre realizáciu Vašich objednávok, svoju objednávku môžete zrušiť alebo upraviť a suma za nákup Vám bude vrátená podľa Vášho zvoleného spôsobu platby po odpočítaní administratívneho poplatku vo výške 15%

Všetky následné zmeny budú mať za následok zrušenie objednávky bez vrátenia zaplatenej čiastky.


6. Balenie, označovanie a vyzdvihnutie

Zákazník je zodpovedný za poskytnutie úplnej a presnej adresy pre vyzdvihnutie a/alebo doručenie zásielky a akýchkoľvek ďalších informácií relevantných pre ich uskutočnenie.

Odoslaním objednávky súhlasíte s tým, že zásielka, ktorá je k dispozícii na tejto adrese pre vyzdvihnutie, je pripravená pre poskytovateľa kuriérskych služieb na prevzatie vo vybraný deň v čase od 8.00 do 18.00 hod. Vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam na strane poskytovateľa kuriérskych služieb môže byť prevzatie stanovené na vybraný deň uskutočnené skôr alebo neskôr. V extrémne zriedkavých prípadoch môže byť v dôsledku nepredvídateľných okolností na strane poskytovateľa kuriérskych služieb vyzdvihnutie uskutočnené na ďalší pracovný deň.

Vyzdvihnutie musí prebiehať na ľahko prístupnom mieste. Kuriér musí byť schopný pristaviť vozidlo do 25 m od miesta vyzdvihnutia.

Kuriér dorazí na adresu, zaklope na dvere a počká. Ak dvere nikto neotvorí (nikto nie je prítomný, zvonček nefunguje, adresa je neprístupná, t.j. potrebná je prístupová karta/kľúč), kuriér odíde.

Ak sa kuriér nedostaví vo vybraný deň do 18.00 hod., prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník súhlasí s tým, že bude okamžite informovať spoločnosť SKANLINE s.r.o., aby mohla zorganizovať nové vyzdvihnutie.

Po odoslaní objednávky musí zákazník zadať svoje miestne telefónne číslo v krajine vyzdvihnutia a doručenia, na ktorom bude k dispozícii v čase vyzdvihnutia a doručenia.

Služba spoločnosti SKANLINE s.r.o nezahŕňa telefónny hovor pred vyzdvihnutím alebo doručením, ale v niektorých krajinách sa telefónne číslo môže použiť na objasnenie okolností vyzdvihnutia/doručenia alebo poskytnutie dodatočných informácií, ktoré môže požadovať spoločnosť SKANLINE s.r.o alebo poskytovateľ kuriérskych služieb.

Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť SKANLINE s.r.o. môže predložiť poskytovateľovi kuriérskych služieb informácie uvedené na objednávke za účelom realizovania služby.

Pred prevzatím musí zákazník odobrať všetky staré nálepky alebo predchádzajúce informácie o adrese – na obale môže byť uvedená iba adresa príjemcu.

Zákazník súhlasí s tým, že tovar bude zabalený vo vnútornom a vonkajšom obale vhodnom pre danú kategóriu prepravovaného tovaru. Obal musí byť vhodný na prepravu a manipuláciu v logistických centrách poskytovateľa kuriérskych služieb. Vhodné obaly musia byť, okrem iného, odolné proti pádu z výšky jedného metra.

Obal musí zodpovedať váhe a obsahu zásielky. Vzhľadom na automatické triedenie na triediacich dopravníkoch musí byť zásielka pevne zabalená.

Jediným príkladom vhodného balenia sú kartónové škatule zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev lepenky alebo kufor zabalený v ochrannej plastovej fólii, pričom v oboch prípadoch musí byť interiér chránený bublinkovou fóliou.

Plastové tašky, cestovné tašky a plastové prepravky nie sú považované za prípustný spôsob balenia.

Škatule, kartónové škatule a iné vhodné obaly môžu byť počas prepravy poškodené. Ak sa ako obaly používajú kufre, musia byť primerane chránené, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Obaly nie sú predmetom poistného krytia. Spoločnosť Eurosender d.o.o. a poskytovateľ kuriérskych služieb nenesú zodpovednosť za poškodenie obalu, ku ktorému by došlo počas prepravy.

Ak nie sú príslušné zásielky správne zabalené, nemôžu byť predmetom poistného krytia. Odosielateľ je zodpovedný za škody a straty nevhodne zabalených zásielok.

Spoločnosť SKANLINE s.r.o. nenesie zodpovednosť:

 • za stratu, škodu alebo akékoľvek iné škody, poplatky alebo náklady vyplývajúce z prepravy zásielky alebo s ňou spojené,
 • Spoločnosť SKANLINE s.r.o., ako on-line rezervačný systém, objednáva kuriérske služby na vlastné meno a na účet zákazníka od poskytovateľa kuriérskych služieb a je zodpovedná len za výber poskytovateľa kuriérskych služieb a nie za uskutočnenie prepravnej služby. Kuriér alebo zákazník – v prípadoch, ak nedodržiava tieto Všeobecné obchodné podmienky a všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa kuriérskych služieb – je zodpovedný za škodu a náklady vzniknuté počas prepravy zásielky,
 • Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky a je povinný ich zaplatiť (napr. clá a ďalšie poplatky).

Ak niektoré z týchto nákladov, strát alebo poplatkov vyrovná spoločnosť SKANLINE s.r.o., zákazník je povinný jej ich nahradiť na základe vystavenej faktúry do 8 dní od prijatia faktúry.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Zákazník súhlasí s tým, že kuriérovi odovzdá objednaný počet zásielok, ktoré sú v súlade s obmedzeniami platnými pre ich rozmery a hmotnosť. V prípade, že zákazník odovzdá ťažšie zásielky alebo väčší počet zásielok, potom je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady. V prípade zrušenia objednávky zo strany zákazníka sa zákazník zaväzuje, že kuriérovi neodovzdá zásielku pri jeho príchode, inak bude povinný uhradiť vzniknuté náklady.


7. Doručenie

Pri objednaní služby je zákazník zodpovedný za uvedenie presnej a správnej adresy doručenia. Miesto doručenia musí byť verejne prístupné. Kuriér musí byť schopný zaparkovať svoje auto najviac 25 m od miesta doručenia.

V deň doručenia musí byť adresát na adrese doručenia medzi 9.00 a 18.00 hod., inak musí určiť osobu, ktorá prevezme zásielku v jeho mene. V niektorých prípadoch môže byť zásielka dodaná na alternatívnu adresu. V prípade nových budov zákazník potvrdzuje, že adresa je už poskytovateľovi kuriérskych služieb známa a už zásielky v minulosti prijal.

Ak nie je dodávka vykonaná v plánovaný deň z nejakého iného dôvodu než z dôvodu na strane kuriéra (zákazník je preč), potom bude ďalší pokus o doručenie uskutočnený v jednom z najbližších pracovných dní. V prípade neprítomnosti zákazníka je kuriér oprávnený doručiť zásielku na alternatívnu adresu (susedná adresa alebo miestna pošta alebo miestna lokalita doručenia) na základe vlastného uváženia. V takom prípade kuriér zanechá odkaz na hlavnej adrese s udaním miesta doručenia zásielky. Ak zásielka nie je prevzatá do 7 dní od prvého pokusu o doručenie, kuriérska spoločnosť si vyhradzuje právo vrátiť zásielku na adresu odosielateľa na náklady odosielateľa. V súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami budú zákazníkovi účtované dodatočné náklady – v tomto ohľade si spoločnosť SKANLINE s.r.o vyhradzuje právo odpísať príslušnú sumu z kreditnej karty použitej pri zadávaní objednávky alebo vystaviť dodatočnú faktúru so splatnosťou 7 dní od doručenia.

Pri dodaní spoločnosť SKANLINE s.r.o nemôže zaručiť prenos a doručenie zásielky na inú adresu. V prípade úspešného presmerovania sa nová adresa použije ako adresa doručenia pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok – dodatočné náklady na presmerovanie budú účtované zákazníkovi, ktorý si zásielku objednal.

Ak bola zásielka doručená na alternatívnu adresu a zákazníkovi bolo zanechané oznámenie alebo ak je to zrejmé zo sledovania zásielky, potom bude podľa týchto Podmienok zásielka považovaná za doručenú.

V súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa doručenie považuje za odovzdanie zásielky akejkoľvek osobe na adrese doručenia výmenou za podpis. Po doručení už spoločnosť SKANLINE s.r.o ani žiaden zo zmluvných kuriérov viac nie sú zodpovední za zásielku. Rovnako tak sa doručenie považuje za uskutočnené, ak osoba prevezme zásielku na adrese doručenia tým, že sa falošne predstaví ako príjemca.

Pri uvádzaní adresy doručenia musí zákazník zabezpečiť, že sa jedná o verejne známu štandardnú dodaciu adresu, na ktorej sú zásielky pravidelne doručované. Uvedenie všeobecnej adresy, ako je napríklad prístav, nie je dostatočné a môže viesť k neúspešnému doručeniu a vráteniu zásielky odosielateľovi na náklady osoby, ktorá si ju objednala.

Okrem štandardného zoznamu zakázaných predmetov zákazník nesmie posielať položky, ktoré sú zakázané v krajine príjemcu.

8. Vyloženie vašich vecí

V prípade vyloženia vašich vecí vodič nie je povinný vyložiť vaše veci na vami určené miesto. Firma SKANLINE s.r.o. ponúka tieto služby len za príplatok vopred stanovený špeditérom. Tieto ceny sa nachádzajú aj v oficiálnom cenníku na webovej stránke www.movingservice.sk